Lokalita / location

V samotnom území Národného parku Veľká Fatra platí 3. stupeň ochrany kde je dovolený voľný pohyb osôb v teréne iba po vyznačených turistických trasách. Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov alebo k poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami

---------------------------

In the territory of the Veľká Fatra National Park itself, the 3rd level of protection applies, where free movement of people in the terrain is allowed only along marked tourist routes. Visitors are required to move around the territory of the national park and its protective zone behave in such a way that there is no unnecessary damage to inanimate parts of nature, damage or death of plants and animals or damage and destruction of their livelihoods environment, including its pollution with garbage

---------------------------

48.8762097, 19.0409350

N 48°37.08493', E 21°4.32782'

Mapa

2

1